Samenwerking met Stichting Ruimhartig

Tot vorig jaar werd steun voor deelname aan tantragroepen niet alleen uitgereikt door Witte Tara, maar ook door Stichting Ruimhartig. Anders dan Witte Tara, is Ruimhartig niet één op één verbonden met het Centrum voor Tantra, maar meer algemeen gericht op het stimuleren van zelfontplooiing. Tot vorig jaar ging het daarbij met name om ondersteuning van eerste schreden op dat vlak. Zodoende hebben vooral Jong Tantra deelnemers mogen profiteren van deze alternatieve stroom. Er werden echter vaak dubbele aanvragen gedaan, bij zowel Witte Tara als Ruimhartig. Het kantoor van het Centrum voor Tantra hielp dit te administreren en hield als regel aan dat, bij een dubbele toewijzing, de steun van Witte Tara zou komen te vervallen.

Stichting Ruimhartig heeft vorig jaar echter besloten te gaan samenwerken met Witte Tara en niet langer zelf individuele steun toe te wijzen aan deelnemers van tantragroepen. Als gevolg van deze logische stap, kunnen aanvragen voor individuele financiële ondersteuning bij het Centrum alleen nog verlopen via Witte Tara. Tevens is schriftelijk vastgelegd dat Witte Tara kan rekenen op vaste donaties van Ruimhartig.

Als bestuur van Witte Tara zijn we blij met dit nieuwe samenwerkingsverband. We hebben een belangrijke vaste donateur gewonnen, terwijl het toewijzingsproces beter is gestroomlijnd. Onze financiën gaan er per saldo zeker op vooruit, wat onze aanvragers alleen maar ten goede zal komen.

We willen echter benadrukken dat Witte Tara een bekken wil blijven dat stroomt en verbindt, waarin we onze hele tantragemeenschap willen betrekken. Dus aanvragen zijn helemaal welkom, maar donaties nog steeds óók.

Het bestuur van Witte Tara,
Jan, Tineke, Marjoke

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 ligt er eindelijk! Net als vorig jaar was het een grote klus. In de boekhouding over 2021 zaten nog diverse verschuivingen als gevolg van de coronacrisis. Het correct traceren van alle boekingen kostte veel moeite, waardoor het werk lang is blijven liggen. Onze excuses daarvoor.

De inleidende woorden van het verslag:
Coronapijn, nu ook voor Witte Tara. Er werd een recordbedrag uitgereikt aan steungelden. Dit had echter als bijzondere achtergrond dat een deel van de steun die oorspronkelijk was toegezegd voor trainingen in 2020, wegens de coronacrisis moest worden doorgeschoven naar 2021. Tegelijk waren er juist minder inkomsten. Dit alles heeft veroorzaakt dat de reserves van Witte Tara gedurende het jaar aanzienlijk zijn geslonken. Vanaf 2022 verwacht het bestuur weer een geleidelijke normalisering van de financiën.

Voor de exacte cijfers en een toelichting vind je hier het hele jaarverslag.

We hebben een nieuwe secretaris!

Sinds 1 juli is Tineke de Wit onze secretaris. Zij is de opvolger van Henriette Huttman. Veel dank aan Henriette en hartelijk welkom aan Tineke!

Tineke heeft inmiddels twee bestuursvergaderingen achter de rug en we vormen een fijn team.

Gezocht: Penningmeester

We zoeken een nieuwe penningmeester. Marjoke Laan zit al vijf jaar in het bestuur en wil haar taken graag overdragen aan een volgend persoon. Misschien iets voor jou?

Een financiële achtergrond is niet vereist. Het is een gelegenheid om als vrijwilliger bij te dragen aan dit prachtige fonds dat midden in onze Tantra gemeenschap staat. De bestuurstaak is licht, denk aan gemiddeld zo’n twee uur per maand, plus elke twee maanden een bestuursvergadering van anderhalf uur.

Nieuwsgierig? Stuur een berichtje aan info@wittetara.nl

Tweemaandelijkse verdeelpot weer op € 3.000 !

Het Centrum voor Tantra heeft ons onlangs laten weten per 2022 het oude niveau van ondersteuning aan Witte Tara te kunnen hervatten. We zijn daar superblij mee! We hebben daarom besloten het bedrag dat beschikbaar is per tweemaandelijkse verdeelronde weer te verhogen naar € 3.000 (de afgelopen tijd was dit noodgedwongen teruggebracht naar € 2.500). De verhoging gaat onmiddellijk in en zal dus al van kracht zijn bij de verdeelronde van 1 mei.

Het bestuur,
Marjoke, Henriette, Jan

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag over 2020 hadden we afgelopen mei al afgerond, maar het stond nog niet op de site.

De coronapandemie heeft vorig jaar een grote schaduw geworpen over het functioneren van het Centrum voor Tantra en daarmee, over het functioneren van Witte Tara.

De inkomsten uit donaties zijn in het coronajaar 2020 teruggevallen ten opzichte van het voorgaande jaar. Eénmalige individuele donaties vielen 27% lager uit, periodieke donaties krompen met 12%. Bovendien was al snel duidelijk dat de coronamaatregelen de omzet van het Centrum zwaar zouden gaan treffen. De gebruikelijke bijdrage door het Centrum aan Witte Tara moest daarom worden gereduceerd.

Daar staat tegenover dat ook de steunaanvragen sterk terugliepen, met als gevolg dat in de verdeelrondes na maart 2020 niet langer hoefde te worden geloot. Bovendien is € 1.690 aan reeds uitgekeerde steun weer teruggestort aan Witte Tara wegen afgelast zijn van trainingen. Al met al zijn de financiën van de stichting gedurende het jaar zo toch goed op peil gebleven.

De pandemie heeft ons geleerd anders te kijken. Naarmate trainingen vervielen of werden opgeschort, werd met regelmaat een beroep gedaan op onze flexibiliteit. Vanuit het Centrum werd bijvoorbeeld gevraagd om reeds toegezegde steun voor zover mogelijk door te schuiven naar andere trainingen, die veelal duurder bleken. Hier zijn we zonder uitzondering in meegegaan, inclusief eventueel ophogen van reeds toegekende steun.

Nu de beperkingen als gevolg van de pandemie langzamerhand ten einde lopen, blikken we weer voorzichtig naar de toekomst. In eerdere jaren werd de door Witte Tara te verdelen steun voor ongeveer de helft gefinancierd uit een toezegging door het Centrum, maar daar kunnen we voorlopig niet van uit gaan. Zeker voor 2021 rekent Witte Tara niet op een substantiële bijdrage vanuit het Centrum. Op de middellange termijn zal, in overleg met het Centrum, jaarlijks moeten worden bekeken wat mogelijk is.

Enkele concrete getallen:
Witte Tara heeft in het totaal € 6.612,- uitgereikt aan steun voor trainingen startend in 2020. Het gaat om 17 gehonoreerde aanvragen, ongeveer de helft van het aantal in 2019 (36).
Beschikbare middelen van Witte Tara op 31 december 2020 bedroegen € 18.166,35, maar dit is inclusief steungelden die reeds waren toegekend, maar niet in 2020 door de begunstigden werden genoten. In totaal waren er 12 nog hangende toekenningen.
Het vrije kassaldo bedroeg € 14.484,04 hetgeen misschien veel lijkt, maar met tweemaandelijkse verdeelrondes van aanvankelijk € 4.000, inmiddels teruggebracht naar € 3.000, is de bodem snel in zicht. Met de onzekerheid over de bijdrage door het Centrum heeft Witte Tara donaties van gulle individuele gevers dus hard nodig.

We zijn dankbaar voor de fijne samenwerking met Natacha, Coosje en Robijn, de kantoormedewerkers van het Centrum, terwijl de uitdagingen waar jullie mee te maken hadden pittig waren.

Wil je meer weten over Witte Tara in het afgelopen jaar, kijk dan in het jaarverslag zelf.

Het bestuur,
Jan, Marjoke, Henriette

Witte Tara en Corona

Het reilen en zeilen van Witte Tara gedurende het afgelopen jaar stond in het teken van de pandemie. Trainingen bij het Centrum voor Tantra werden afgelast of uitgesteld, of groepen werden verkleind. En het Centrum kreeg veel minder aanmeldingen. Daarmee samenhangend ontving ook Witte Tara allengs minder aanvragen voor steun. Over de periode mei t/m december kwamen selchts 21 aanvragen binnen, tegen 41 over dezelfde periode in 2019.

Er rezen natuurlijk vragen over wat te doen met toegekende steun voor trainingen die werden afgelast of uitgesteld. In overleg met het Centrum is besloten die reeds toegekende steun zo veel mogelijk door te schuiven. Als de persoon later alsnog deelneemt aan de training, blijft de bijdrage van Witte Tara staan. Op deze manier hebben 7 personen nog steun tegoed, voor een totaalbedrag van € 4.345,-.

In een aantal gevallen was een substitutie mogelijk, waarbij de student die steun toegewezen had gekregen kon deelnemen aan een andere, vergelijkbare training. Als de nieuwe training van prijs verschilde heeft Witte Tara het steunbedrag navenant aangepast. Dit beleid zal worden voortgezet voor trainingen die nog moeten plaatsvinden.

Met het wegvallen van inkomsten zag het Centrum zich genoodzaakt ook de jaarlijkse financiële toezegging aan Witte Tara te reduceren. De stroom privé donaties bleef echter redelijk op peil. Voor de bestedingsruimte van Witte Tara leverde dit zodoende gelukkig geen probleem op. Daarbij speelt mee dat ook het totaal aan aanvragen veel lager lag. Exacte bedragen zijn te vinden in het jaarverslag dat later deze maand uitkomt.

Bestuurswisseling

Erik van Zadelhof heeft zich onlangs teruggetrokken uit het bestuur. Hij bekleedde twee jaar lang de functie van penningmeester. Het was een goed samenwerkingsverband met Marjoke en Jan, die nog blijven. Dank je wel, Erik!

Tegelijk mogen we Henriette Huttmann als nieuwe bestuurder verwelkomen. We doen daarbij een kleine stoelendans: Henriëtte is nu secretaris en Marjoke Laan is doorgeschoven naar het penningmeesterschap. Jan Kerkhoven blijft voorzitter.

Maar hoe zit dat eigenlijk met bestuurswisselingen?

Stichting Witte Tara heeft geen aparte raad van toezicht, wat inhoudt dat het bestuur zichzelf eenvoudigweg mag aanvullen. Volgens de statuten moeten er minimaal drie bestuurders zijn (en maximaal vijf).
Verder kan één persoon niet langer dan zes jaar in het bestuur zitten* en mag het na iedere wisseling hoogstens twee jaar duren voordat een volgende bestuurder vertrekt. Dankzij deze regels kan een bestuur nooit vastroesten: Iedere twee jaar verandert er iets in de samenstelling en na zes jaar moet het hele bestuur zijn vernieuwd.
Dit najaar was het dan ook statutair vereist dat er iemand weg zou gaan. Het was namelijk alweer twee jaar geleden dat Erik de plaats innam van Jeroen Biegstraaten en sindsdien was het bestuur niet meer gewijzigd.
We hebben overigens geen lucifers hoeven trekken wiens beurt het was om op te stappen, Erik zelf vond het na twee jaar wel weer genoeg.

———————————
* Eigenlijk: Hoogstens twee benoemingen van maximaal 3 jaar elk.

Jaarverslag 2019 nu beschikbaar

We hebben het jaarverslag over 2019 afgerond en het is goedgekeurd door de kascommissie.

Enkele highlights:

  • Witte Tara raakt gaandeweg ingeburgerd in onze gemeenschap. Dit valt op te maken uit het toenemend aantal mensen dat doneert op periodieke basis. Langs deze weg komen inmiddels enkele duizenden euro’s per jaar binnen. Deze gecommitteerde instroom uit gulle handen en harten verzekert dat Witte Tara ook op langere termijn zal kunnen blijven geven en dat studenten met een krappere beurs op haar kunnen blijven rekenen. We zijn daar superblij mee!
  • In 2019 is een totaalbedrag van € 10.548,- uitgereikt als ondersteuning voor trainingen bij het Centrum voor Tantra. Dit geld is verdeeld onder 36 aanvragers, wat neerkomt op gemiddeld zes per tweemaandelijkse verdeelronde.
  • De uitgereikte ondersteuning was vooral voor introductietrainingen (inclusief Jong Tantra). Dit geeft echter een vertekend beeld, want in 2019 gingen geen grote trainingen van start. Er was geen nieuwe tantra training en ook geen nieuw drieluik van de mysterieschool.
  • Nu wel weer meerjarige trainingen aan de horizon verschijnen (zij het vertraagd door corona), heeft Witte Tara genoeg in kas om met extra ruimte te beantwoorden aan de golf van grotere aanvragen die dit met zich meebrengt. Zie ook het voorgaande nieuwsbericht over de tijdelijke verhoging van de tweemaandelijkse verdeelpot.

Wil je meer weten over Witte Tara in het afgelopen jaar, kijk dan in het jaarverslag zelf.

Jan, Marjoke, Erik

Tweemaandelijkse verdeelpot tijdelijk naar € 4.000,-

In 2020 gaan bij het Centrum voor Tantra drie grote trainingen van start. Naast tantratrainingen 22 en 23 begint ook het vierde drieluik van de mysterieschool. Dit vertaalt zich merkbaar in een groter beroep op Witte Tara. Meer studenten vragen om steun, terwijl ook de gemiddelde grootte van de aanvragen toeneemt. Zo bedroeg het totaal aan aangevraagde steun voor de trekking van maart € 5.389,-.

Gelukkig is de instroom aan donaties over het afgelopen jaar geleidelijk ook toegenomen. Dit gaf ons ruimte de verdeelpot voor de trekkingen van maart tot en met september op te hogen tot € 4.000,-. Het gaat om vier verdeelrondes. We zijn heel blij dat dit mogelijk is!

In de trekking van maart is die verhoogde pot bijna volledig opgebruikt: We hebben aan tien studenten een totaalbedrag van € 3.996,- kunnen toekennen. (De maatregelen in verband met het coronavirus doorkruisen helaas enigszins dit gelukkige nieuws. Sommige trainingen waarvoor steun is toegekend gaan voorlopig niet door.)

Op 1 mei is er weer een verdeelronde (uiterste aanvraagdatum 30 april)… met weer een verdeelpot van € 4.000,-.

Het bestuur,
Marjoke, Erik, Jan