Jaarverslag 2020

Het jaarverslag over 2020 hadden we afgelopen mei al afgerond, maar het stond nog niet op de site.

De coronapandemie heeft vorig jaar een grote schaduw geworpen over het functioneren van het Centrum voor Tantra en daarmee, over het functioneren van Witte Tara.

De inkomsten uit donaties zijn in het coronajaar 2020 teruggevallen ten opzichte van het voorgaande jaar. Eénmalige individuele donaties vielen 27% lager uit, periodieke donaties krompen met 12%. Bovendien was al snel duidelijk dat de coronamaatregelen de omzet van het Centrum zwaar zouden gaan treffen. De gebruikelijke bijdrage door het Centrum aan Witte Tara moest daarom worden gereduceerd.

Daar staat tegenover dat ook de steunaanvragen sterk terugliepen, met als gevolg dat in de verdeelrondes na maart 2020 niet langer hoefde te worden geloot. Bovendien is € 1.690 aan reeds uitgekeerde steun weer teruggestort aan Witte Tara wegen afgelast zijn van trainingen. Al met al zijn de financiën van de stichting gedurende het jaar zo toch goed op peil gebleven.

De pandemie heeft ons geleerd anders te kijken. Naarmate trainingen vervielen of werden opgeschort, werd met regelmaat een beroep gedaan op onze flexibiliteit. Vanuit het Centrum werd bijvoorbeeld gevraagd om reeds toegezegde steun voor zover mogelijk door te schuiven naar andere trainingen, die veelal duurder bleken. Hier zijn we zonder uitzondering in meegegaan, inclusief eventueel ophogen van reeds toegekende steun.

Nu de beperkingen als gevolg van de pandemie langzamerhand ten einde lopen, blikken we weer voorzichtig naar de toekomst. In eerdere jaren werd de door Witte Tara te verdelen steun voor ongeveer de helft gefinancierd uit een toezegging door het Centrum, maar daar kunnen we voorlopig niet van uit gaan. Zeker voor 2021 rekent Witte Tara niet op een substantiële bijdrage vanuit het Centrum. Op de middellange termijn zal, in overleg met het Centrum, jaarlijks moeten worden bekeken wat mogelijk is.

Enkele concrete getallen:
Witte Tara heeft in het totaal € 6.612,- uitgereikt aan steun voor trainingen startend in 2020. Het gaat om 17 gehonoreerde aanvragen, ongeveer de helft van het aantal in 2019 (36).
Beschikbare middelen van Witte Tara op 31 december 2020 bedroegen € 18.166,35, maar dit is inclusief steungelden die reeds waren toegekend, maar niet in 2020 door de begunstigden werden genoten. In totaal waren er 12 nog hangende toekenningen.
Het vrije kassaldo bedroeg € 14.484,04 hetgeen misschien veel lijkt, maar met tweemaandelijkse verdeelrondes van aanvankelijk € 4.000, inmiddels teruggebracht naar € 3.000, is de bodem snel in zicht. Met de onzekerheid over de bijdrage door het Centrum heeft Witte Tara donaties van gulle individuele gevers dus hard nodig.

We zijn dankbaar voor de fijne samenwerking met Natacha, Coosje en Robijn, de kantoormedewerkers van het Centrum, terwijl de uitdagingen waar jullie mee te maken hadden pittig waren.

Wil je meer weten over Witte Tara in het afgelopen jaar, kijk dan in het jaarverslag zelf.

Het bestuur,
Jan, Marjoke, Henriette

Witte Tara en Corona

Het reilen en zeilen van Witte Tara gedurende het afgelopen jaar stond in het teken van de pandemie. Trainingen bij het Centrum voor Tantra werden afgelast of uitgesteld, of groepen werden verkleind. En het Centrum kreeg veel minder aanmeldingen. Daarmee samenhangend ontving ook Witte Tara allengs minder aanvragen voor steun. Over de periode mei t/m december kwamen selchts 21 aanvragen binnen, tegen 41 over dezelfde periode in 2019.

Er rezen natuurlijk vragen over wat te doen met toegekende steun voor trainingen die werden afgelast of uitgesteld. In overleg met het Centrum is besloten die reeds toegekende steun zo veel mogelijk door te schuiven. Als de persoon later alsnog deelneemt aan de training, blijft de bijdrage van Witte Tara staan. Op deze manier hebben 7 personen nog steun tegoed, voor een totaalbedrag van € 4.345,-.

In een aantal gevallen was een substitutie mogelijk, waarbij de student die steun toegewezen had gekregen kon deelnemen aan een andere, vergelijkbare training. Als de nieuwe training van prijs verschilde heeft Witte Tara het steunbedrag navenant aangepast. Dit beleid zal worden voortgezet voor trainingen die nog moeten plaatsvinden.

Met het wegvallen van inkomsten zag het Centrum zich genoodzaakt ook de jaarlijkse financiële toezegging aan Witte Tara te reduceren. De stroom privé donaties bleef echter redelijk op peil. Voor de bestedingsruimte van Witte Tara leverde dit zodoende gelukkig geen probleem op. Daarbij speelt mee dat ook het totaal aan aanvragen veel lager lag. Exacte bedragen zijn te vinden in het jaarverslag dat later deze maand uitkomt.

Bestuurswisseling

Erik van Zadelhof heeft zich onlangs teruggetrokken uit het bestuur. Hij bekleedde twee jaar lang de functie van penningmeester. Het was een goed samenwerkingsverband met Marjoke en Jan, die nog blijven. Dank je wel, Erik!

Tegelijk mogen we Henriette Huttmann als nieuwe bestuurder verwelkomen. We doen daarbij een kleine stoelendans: Henriëtte is nu secretaris en Marjoke Laan is doorgeschoven naar het penningmeesterschap. Jan Kerkhoven blijft voorzitter.

Maar hoe zit dat eigenlijk met bestuurswisselingen?

Stichting Witte Tara heeft geen aparte raad van toezicht, wat inhoudt dat het bestuur zichzelf eenvoudigweg mag aanvullen. Volgens de statuten moeten er minimaal drie bestuurders zijn (en maximaal vijf).
Verder kan één persoon niet langer dan zes jaar in het bestuur zitten* en mag het na iedere wisseling hoogstens twee jaar duren voordat een volgende bestuurder vertrekt. Dankzij deze regels kan een bestuur nooit vastroesten: Iedere twee jaar verandert er iets in de samenstelling en na zes jaar moet het hele bestuur zijn vernieuwd.
Dit najaar was het dan ook statutair vereist dat er iemand weg zou gaan. Het was namelijk alweer twee jaar geleden dat Erik de plaats innam van Jeroen Biegstraaten en sindsdien was het bestuur niet meer gewijzigd.
We hebben overigens geen lucifers hoeven trekken wiens beurt het was om op te stappen, Erik zelf vond het na twee jaar wel weer genoeg.

———————————
* Eigenlijk: Hoogstens twee benoemingen van maximaal 3 jaar elk.

Jaarverslag 2019 nu beschikbaar

We hebben het jaarverslag over 2019 afgerond en het is goedgekeurd door de kascommissie.

Enkele highlights:

  • Witte Tara raakt gaandeweg ingeburgerd in onze gemeenschap. Dit valt op te maken uit het toenemend aantal mensen dat doneert op periodieke basis. Langs deze weg komen inmiddels enkele duizenden euro’s per jaar binnen. Deze gecommitteerde instroom uit gulle handen en harten verzekert dat Witte Tara ook op langere termijn zal kunnen blijven geven en dat studenten met een krappere beurs op haar kunnen blijven rekenen. We zijn daar superblij mee!
  • In 2019 is een totaalbedrag van € 10.548,- uitgereikt als ondersteuning voor trainingen bij het Centrum voor Tantra. Dit geld is verdeeld onder 36 aanvragers, wat neerkomt op gemiddeld zes per tweemaandelijkse verdeelronde.
  • De uitgereikte ondersteuning was vooral voor introductietrainingen (inclusief Jong Tantra). Dit geeft echter een vertekend beeld, want in 2019 gingen geen grote trainingen van start. Er was geen nieuwe tantra training en ook geen nieuw drieluik van de mysterieschool.
  • Nu wel weer meerjarige trainingen aan de horizon verschijnen (zij het vertraagd door corona), heeft Witte Tara genoeg in kas om met extra ruimte te beantwoorden aan de golf van grotere aanvragen die dit met zich meebrengt. Zie ook het voorgaande nieuwsbericht over de tijdelijke verhoging van de tweemaandelijkse verdeelpot.

Wil je meer weten over Witte Tara in het afgelopen jaar, kijk dan in het jaarverslag zelf.

Jan, Marjoke, Erik

Tweemaandelijkse verdeelpot tijdelijk naar € 4.000,-

In 2020 gaan bij het Centrum voor Tantra drie grote trainingen van start. Naast tantratrainingen 22 en 23 begint ook het vierde drieluik van de mysterieschool. Dit vertaalt zich merkbaar in een groter beroep op Witte Tara. Meer studenten vragen om steun, terwijl ook de gemiddelde grootte van de aanvragen toeneemt. Zo bedroeg het totaal aan aangevraagde steun voor de trekking van maart € 5.389,-.

Gelukkig is de instroom aan donaties over het afgelopen jaar geleidelijk ook toegenomen. Dit gaf ons ruimte de verdeelpot voor de trekkingen van maart tot en met september op te hogen tot € 4.000,-. Het gaat om vier verdeelrondes. We zijn heel blij dat dit mogelijk is!

In de trekking van maart is die verhoogde pot bijna volledig opgebruikt: We hebben aan tien studenten een totaalbedrag van € 3.996,- kunnen toekennen. (De maatregelen in verband met het coronavirus doorkruisen helaas enigszins dit gelukkige nieuws. Sommige trainingen waarvoor steun is toegekend gaan voorlopig niet door.)

Op 1 mei is er weer een verdeelronde (uiterste aanvraagdatum 30 april)… met weer een verdeelpot van € 4.000,-.

Het bestuur,
Marjoke, Erik, Jan

Nieuw maximum van € 1.200 per aanvraag

Op maandag 4 november was er weer een verdeelronde voor het toekennen van aangevraagde steun. De veertien aanvragen bedroegen samen meer dan de pot van € 3.000. Er moest dus worden geloot. We waren heel blij dat uiteindelijk toch tien aanvragen konden worden gehonoreerd, voor een totaalbedrag van  € 2.958.

In 2020 gaan twee tantratrainingen van start (TT 22 en 23). We verwachten daarom dat in het komende jaar een groot beroep zal worden gedaan op Witte Tara. Voor een tijdelijke verhoging van de tweemaandelijkse pot is geen ruimte, het beschikbare bedrag blijft € 3.000 per keer. Om zoveel mogelijk studenten daarvan te kunnen laten profiteren hebben we echter een nieuw maximum gesteld van € 1.200 per aanvraag. Hou hier rekening mee als je bij Witte Tara aanklopt!

Mocht jij juist iemand zijn die ruimte heeft gul te zijn naar anderen op het pad van tantra: Jouw donatie is welkom! We zouden dolgraag meer armslag hebben om aanvragers blij te kunnen maken.

Het bestuur, Marjoke, Erik, Jan

Jaarverslag 2018 Stichting Witte Tara

2018 was het eerste volledige boekjaar van Stichting Witte Tara sinds de oprichting in 2017. Het bestuur is blij dat in 2018 het merendeel van de subsidieaanvragen gehonoreerd kon worden: met een bedrag van ongeveer € 10.000,- (zie voor de precieze bedragen het jaarverslag) werden door het jaar heen 19 cursisten in staat gesteld om cursussen en trainingen te volgen. Het jaarverslag is goedgekeurd door de kascommissie. Je kunt het hier inzien.

Wij als bestuurders zijn vol vertrouwen dat Witte Tara ook in 2019 weer een belangrijke bijdrage zal leveren aan het toegankelijk maken van trainingen bij het Centrum voor Tantra. Maar we kunnen dat niet alleen, je bijdrage is zeer welkom. Via deze site kun je ons steunen met een donatie.

Jan, Marjoke, Erik