Bestuurswisseling

Erik van Zadelhof heeft zich onlangs teruggetrokken uit het bestuur. Hij bekleedde twee jaar lang de functie van penningmeester. Het was een goed samenwerkingsverband met Marjoke en Jan, die nog blijven. Dank je wel, Erik!

Tegelijk mogen we Henriette Huttmann als nieuwe bestuurder verwelkomen. We doen daarbij een kleine stoelendans: Henriëtte is nu secretaris en Marjoke Laan is doorgeschoven naar het penningmeesterschap. Jan Kerkhoven blijft voorzitter.

Maar hoe zit dat eigenlijk met bestuurswisselingen?

Stichting Witte Tara heeft geen aparte raad van toezicht, wat inhoudt dat het bestuur zichzelf eenvoudigweg mag aanvullen. Volgens de statuten moeten er minimaal drie bestuurders zijn (en maximaal vijf).
Verder kan één persoon niet langer dan zes jaar in het bestuur zitten* en mag het na iedere wisseling hoogstens twee jaar duren voordat een volgende bestuurder vertrekt. Dankzij deze regels kan een bestuur nooit vastroesten: Iedere twee jaar verandert er iets in de samenstelling en na zes jaar moet het hele bestuur zijn vernieuwd.
Dit najaar was het dan ook statutair vereist dat er iemand weg zou gaan. Het was namelijk alweer twee jaar geleden dat Erik de plaats innam van Jeroen Biegstraaten en sindsdien was het bestuur niet meer gewijzigd.
We hebben overigens geen lucifers hoeven trekken wiens beurt het was om op te stappen, Erik zelf vond het na twee jaar wel weer genoeg.

———————————
* Eigenlijk: Hoogstens twee benoemingen van maximaal 3 jaar elk.

Jaarverslag 2019 nu beschikbaar

We hebben het jaarverslag over 2019 afgerond en het is goedgekeurd door de kascommissie.

Enkele highlights:

  • Witte Tara raakt gaandeweg ingeburgerd in onze gemeenschap. Dit valt op te maken uit het toenemend aantal mensen dat doneert op periodieke basis. Langs deze weg komen inmiddels enkele duizenden euro’s per jaar binnen. Deze gecommitteerde instroom uit gulle handen en harten verzekert dat Witte Tara ook op langere termijn zal kunnen blijven geven en dat studenten met een krappere beurs op haar kunnen blijven rekenen. We zijn daar superblij mee!
  • In 2019 is een totaalbedrag van € 10.548,- uitgereikt als ondersteuning voor trainingen bij het Centrum voor Tantra. Dit geld is verdeeld onder 36 aanvragers, wat neerkomt op gemiddeld zes per tweemaandelijkse verdeelronde.
  • De uitgereikte ondersteuning was vooral voor introductietrainingen (inclusief Jong Tantra). Dit geeft echter een vertekend beeld, want in 2019 gingen geen grote trainingen van start. Er was geen nieuwe tantra training en ook geen nieuw drieluik van de mysterieschool.
  • Nu wel weer meerjarige trainingen aan de horizon verschijnen (zij het vertraagd door corona), heeft Witte Tara genoeg in kas om met extra ruimte te beantwoorden aan de golf van grotere aanvragen die dit met zich meebrengt. Zie ook het voorgaande nieuwsbericht over de tijdelijke verhoging van de tweemaandelijkse verdeelpot.

Wil je meer weten over Witte Tara in het afgelopen jaar, kijk dan in het jaarverslag zelf.

Jan, Marjoke, Erik

Tweemaandelijkse verdeelpot tijdelijk naar € 4.000,-

In 2020 gaan bij het Centrum voor Tantra drie grote trainingen van start. Naast tantratrainingen 22 en 23 begint ook het vierde drieluik van de mysterieschool. Dit vertaalt zich merkbaar in een groter beroep op Witte Tara. Meer studenten vragen om steun, terwijl ook de gemiddelde grootte van de aanvragen toeneemt. Zo bedroeg het totaal aan aangevraagde steun voor de trekking van maart € 5.389,-.

Gelukkig is de instroom aan donaties over het afgelopen jaar geleidelijk ook toegenomen. Dit gaf ons ruimte de verdeelpot voor de trekkingen van maart tot en met september op te hogen tot € 4.000,-. Het gaat om vier verdeelrondes. We zijn heel blij dat dit mogelijk is!

In de trekking van maart is die verhoogde pot bijna volledig opgebruikt: We hebben aan tien studenten een totaalbedrag van € 3.996,- kunnen toekennen. (De maatregelen in verband met het coronavirus doorkruisen helaas enigszins dit gelukkige nieuws. Sommige trainingen waarvoor steun is toegekend gaan voorlopig niet door.)

Op 1 mei is er weer een verdeelronde (uiterste aanvraagdatum 30 april)… met weer een verdeelpot van € 4.000,-.

Het bestuur,
Marjoke, Erik, Jan

Nieuw maximum van € 1.200 per aanvraag

Op maandag 4 november was er weer een verdeelronde voor het toekennen van aangevraagde steun. De veertien aanvragen bedroegen samen meer dan de pot van € 3.000. Er moest dus worden geloot. We waren heel blij dat uiteindelijk toch tien aanvragen konden worden gehonoreerd, voor een totaalbedrag van  € 2.958.

In 2020 gaan twee tantratrainingen van start (TT 22 en 23). We verwachten daarom dat in het komende jaar een groot beroep zal worden gedaan op Witte Tara. Voor een tijdelijke verhoging van de tweemaandelijkse pot is geen ruimte, het beschikbare bedrag blijft € 3.000 per keer. Om zoveel mogelijk studenten daarvan te kunnen laten profiteren hebben we echter een nieuw maximum gesteld van € 1.200 per aanvraag. Hou hier rekening mee als je bij Witte Tara aanklopt!

Mocht jij juist iemand zijn die ruimte heeft gul te zijn naar anderen op het pad van tantra: Jouw donatie is welkom! We zouden dolgraag meer armslag hebben om aanvragers blij te kunnen maken.

Het bestuur, Marjoke, Erik, Jan

Jaarverslag 2018 Stichting Witte Tara

2018 was het eerste volledige boekjaar van Stichting Witte Tara sinds de oprichting in 2017. Het bestuur is blij dat in 2018 het merendeel van de subsidieaanvragen gehonoreerd kon worden: met een bedrag van ongeveer € 10.000,- (zie voor de precieze bedragen het jaarverslag) werden door het jaar heen 19 cursisten in staat gesteld om cursussen en trainingen te volgen. Het jaarverslag is goedgekeurd door de kascommissie. Je kunt het hier inzien.

Wij als bestuurders zijn vol vertrouwen dat Witte Tara ook in 2019 weer een belangrijke bijdrage zal leveren aan het toegankelijk maken van trainingen bij het Centrum voor Tantra. Maar we kunnen dat niet alleen, je bijdrage is zeer welkom. Via deze site kun je ons steunen met een donatie.

Jan, Marjoke, Erik

Derde trekking

Alle aanvragen gehonoreerd

In de trekking van juli hebben we alle aanvragen kunnen honoreren. Dat klinkt heel goed en dat is het voor de betrokken mensen natuurlijk ook. Maar het opvallende is dat er ook maar heel weinig was aangevraagd: door 3 mensen voor een totaal van € 375.

Lees verder “Derde trekking”

Nieuwe termijn voor aanvragen

Aanvang training op zijn vroegst één maand na de volgende trekking

Nu er twee trekkingsrondes zijn geweest, wordt er ook meer duidelijk over de best mogelijke samenwerking tussen het Centrum voor Tantra en Witte Tara. Teneinde de administratieve verwerking van toewijzingen en het vervolgens toekennen van werkelijke plekken in een training zo goed mogelijk te laten verlopen, is er een bepaalde tijd nodig tussen onze trekking en de aanvang van een training. 

Lees verder “Nieuwe termijn voor aanvragen”