Witte Tara en Corona

Het reilen en zeilen van Witte Tara gedurende het afgelopen jaar stond in het teken van de pandemie. Trainingen bij het Centrum voor Tantra werden afgelast of uitgesteld, of groepen werden verkleind. En het Centrum kreeg veel minder aanmeldingen. Daarmee samenhangend ontving ook Witte Tara allengs minder aanvragen voor steun. Over de periode mei t/m december kwamen selchts 21 aanvragen binnen, tegen 41 over dezelfde periode in 2019.

Er rezen natuurlijk vragen over wat te doen met toegekende steun voor trainingen die werden afgelast of uitgesteld. In overleg met het Centrum is besloten die reeds toegekende steun zo veel mogelijk door te schuiven. Als de persoon later alsnog deelneemt aan de training, blijft de bijdrage van Witte Tara staan. Op deze manier hebben 7 personen nog steun tegoed, voor een totaalbedrag van € 4.345,-.

In een aantal gevallen was een substitutie mogelijk, waarbij de student die steun toegewezen had gekregen kon deelnemen aan een andere, vergelijkbare training. Als de nieuwe training van prijs verschilde heeft Witte Tara het steunbedrag navenant aangepast. Dit beleid zal worden voortgezet voor trainingen die nog moeten plaatsvinden.

Met het wegvallen van inkomsten zag het Centrum zich genoodzaakt ook de jaarlijkse financiële toezegging aan Witte Tara te reduceren. De stroom privé donaties bleef echter redelijk op peil. Voor de bestedingsruimte van Witte Tara leverde dit zodoende gelukkig geen probleem op. Daarbij speelt mee dat ook het totaal aan aanvragen veel lager lag. Exacte bedragen zijn te vinden in het jaarverslag dat later deze maand uitkomt.